Sila baca terma dan syarat ini dengan teliti!

Selamat datang ke Terma dan Syarat Penggunaan WhiteEastern.com. Perjanjian ini menerangkan terma dan syarat yang terpakai untuk penggunaan laman web WhiteEastern.com oleh anda. Dengan membaca dan menerima syarat penggunaan WhiteEastern sebelum menggunakan laman web, anda akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang perkara yang diharapkan daripada kami, serta perkara yang kami harapkan daripada anda semasa penggunaan laman web anda berterusan. Dengan log masuk ke laman web WhiteEastern, anda dengan ini bersetuju untuk menerima dan terikat secara sah dan mematuhi syarat penggunaan ini. Kami dengan ini berhak untuk meminda, mengubah, menambah atau mengalih keluar bahagian Syarat Penggunaan ini dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami sendiri. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi syarat penggunaan ini, kerana ia pada masa ini wujud atau seperti yang dipinda, sila jangan teruskan menggunakan tapak dan segera menghentikan semua aktiviti selanjutnya menggunakan tapak. Anda sentiasa boleh melihat versi terkini (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa) syarat penggunaan ini di halaman ini.

 

 1. Penerimaan Terma
  WhiteEastern.com mengendalikan kedai e-dagang untuk rumah dan keselamatan peribadi / keselamatan barangan dan perkhidmatan. Terma dan syarat berikut mengawal penggunaan laman web WhiteEastern.com dan perkhidmatannya. Dengan menggunakan laman ini, anda bersetuju untuk mengikuti dan terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan berikut dan sebarang semakan yang mungkin kami buat pada Terma dan Syarat Penggunaan. Kami boleh menyemak Perjanjian pada bila-bila masa dengan menyiarkan terma dan syarat yang telah disemak di laman web ini. Terma yang dipinda akan berkuatkuasa secara automatik serta-merta selepas pengeposan. Penyiaran oleh WhiteEastern.com tentang terma dan syarat yang dipinda dan penggunaan berterusan anda terhadap perkhidmatan akan dianggap sebagai penerimaan terma yang dipinda.
 2. Perkhidmatan
  Perkhidmatan ini ditawarkan kepada kegunaan perniagaan atau syarikat dan peribadi. Pengguna akan memilih ID Pengguna dan Kata Laluan untuk mengakses halaman pesanan. Pengguna hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan rahsia ID dan kata laluan pengguna dan untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah ID pengguna. Pengguna dengan ini bersetuju dan mengesahkan bahawa WhiteEastern.com tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan dan kerosakan yang timbul daripada kegagalan pengguna untuk mematuhi perenggan ini.WhiteEastern.com berhak untuk mengehadkan, menafikan atau mencipta keutamaan yang berbeza kepada pengguna yang berbeza atau untuk menukar semua ciri-cirinya dan/atau untuk menukar, menaik taraf, mengubah suai, mengubah, mengehadkan atau menamatkan pada bila-bila masa buat sementara waktu atau selama-lamanya tanpa notis awal dan atas apa-apa atau tanpa sebab mengikut budi bicara mutlaknya. WhiteEastern.com selanjutnya berhak untuk memperkenalkan ciri, fungsi dan/atau aplikasi baharu kepada versi akan datang. Semua ciri, fungsi, aplikasi, pengubahsuaian, peningkatan dan pengubahsuaian baharu hendaklah dikawal oleh terma dan syarat ini, melainkan dinyatakan sebaliknya oleh WhiteEastern.com. Pengguna bersetuju dengan kesan tindakan sedemikian terhadap keupayaannya untuk menggunakan dengan ini bersetuju bahawa WhiteEastern.com tidak akan bertanggungjawab kepada pengguna. Pengguna bersetuju untuk tidak menterbalikkan jurutera, menyahsusun, membuka, mengubah, menduplikasi, membuat salinan, mencipta karya terbitan daripada, mengedarkan atau memberikan orang lain, protokol komunikasinya atau sebarang maklumat yang tersedia pada, diperoleh atau diekstrak berkaitan selain daripada yang dibenarkan di bawah terma dan syarat ini.
 3. Penggunaan laman web
  WhiteEastern.com memberikan anda lesen bukan eksklusif terhad untuk mengakses dan menggunakan laman web ini secara peribadi dan bukan komersial. Oleh itu, anda tidak boleh memuat turun laman (selain daripada cache halaman) atau mengubah suai laman atau kandungannya atau mana-mana bahagian laman atau mana-mana kandungannya, kecuali dengan kebenaran bertulis WhiteEastern.com terlebih dahulu. laman ini atau mana-mana bahagian laman ini TIDAK BOLEH diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati, atau sebaliknya dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada WhiteEastern.com terlebih dahulu. Anda tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau borang) WhiteEastern.com dan laman tanpa kebenaran bertulis nyata WhiteEastern.com terlebih dahulu. Anda tidak boleh menggunakan tag Meta atau mana-mana "teks tersembunyi" lain menggunakan WhiteEastern.com dan nama atau tanda dagangan Tapak tanpa kebenaran bertulis daripada WhiteEastern.com terlebih dahulu. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran secara automatik menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh WhiteEastern.com. Anda diberi hak terhad, boleh dibatalkan dan bukan eksklusif untuk membuat hiperpautan ke laman utama Laman selagi pautan itu tidak dalam apa-apa cara sekalipun atau walau bagaimanapun menggambarkan atau menggambarkan laman, atau produk atau perkhidmatannya dengan cara atau cara yang palsu, mengelirukan, menghina, lucah atau sebaliknya. Anda tidak boleh menggunakan sebarang logo WhiteEastern.com, logo Tapak atau grafik proprietari atau tanda dagangan lain sebagai sebahagian daripada pautan tanpa kebenaran bertulis nyata WhiteEastern.com terlebih dahulu.
 4. Butiran peribadi anda
  Apabila anda mendaftar dengan WhiteEastern.com, anda bersetuju untuk (i) memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang digesa oleh borang Pesanan ("Data Pesanan") dan untuk (ii) mengekalkan dan mengemas kini Data Pesanan dengan segera untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap. Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan Data Pesanan atau kata laluan anda dan untuk menyekat akses kepada komputer anda, dan anda bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah butiran anda. WhiteEastern.com tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi Terma dan Syarat ini. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda boleh menggunakan Laman ini hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga. WhiteEastern.com berhak untuk menolak perkhidmatan, mengalih keluar atau mengedit kandungan, atau membatalkan pesanan mengikut budi bicara mutlaknya.
 5. Risiko Kerugian
  Barangan yang dibeli daripada laman dibuat mengikut kontrak penghantaran, yang bermaksud risiko kehilangan dan hak milik berpindah daripada kami kepada anda selepas penghantaran barang tersebut kepada pembawa.
 6. Penamatan
  Anda bersetuju bahawa WhiteEastern.com, mengikut budi bicara mutlaknya, boleh menamatkan penggunaan laman ini atas sebarang sebab, termasuk, tanpa had, kekurangan penggunaan atau jika WhiteEastern.com percaya bahawa anda telah melanggar atau bertindak secara tidak konsisten dengan atau tidak mengendahkan surat atau semangat Terma dan Syarat. WhiteEastern.com juga boleh mengikut budi bicara mutlaknya dan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis, memberhentikan perkhidmatannya atau mana-mana bahagian daripadanya. Anda bersetuju bahawa sebarang penamatan akses anda ke laman di bawah mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini boleh dilaksanakan tanpa notis terlebih dahulu, dan mengakui dan bersetuju bahawa WhiteEastern.com boleh segera menghalang sebarang akses lanjut ke laman. Apabila berlaku mana-mana perkara di atas, anda bersetuju bahawa WhiteEastern.com tidak akan dalam apa cara sekalipun atau bagaimanapun, bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang penamatan akses anda ke Tapak ini.
 7. Perundangan berkaitan
  Laman ini dicipta, dimiliki dan dikawal oleh WhiteEastern.com di Malaysia. Terma dan Syarat akan ditadbir dan ditafsir mengikut undang-undang Malaysia tanpa memberi kesan kepada mana-mana prinsip percanggahan undang-undang. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk pematuhan undang-undang tempatan, jika dan setakat undang-undang tempatan terpakai. Dengan melawati atau menggunakan Tapak atau dengan membuat pesanan melalui laman, anda dengan ini menerima tanpa boleh ditarik balik , bersetuju dan bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Malaysia dalam semua pertikaian, kontroversi atau perbezaan dalam apa jua bentuk yang mungkin timbul, daripada atau berkaitan dengan Terma dan Syarat, atau pelanggaran di sini yang berkaitan dengan penggunaan laman.
 8. Ketepatan maklumat yang diberikan
  Kami cuba untuk menjadi setepat mungkin apabila menerangkan produk kami di laman. Walau bagaimanapun, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami tidak menjamin bahawa penerangan produk atau kandungan lain yang tersedia di laman adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini atau bebas ralat.
 9. Keseluruhan perjanjian
  Terma dan Syarat membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan WhiteEastern.com dan mengawal penggunaan laman ini, menggantikan sebarang perjanjian terdahulu antara anda dan WhiteEastern.com (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi Terma dan Syarat terdahulu). Anda juga mungkin tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang mungkin dikenakan apabila anda menggunakan perkhidmatan WhiteEastern.com lain, kandungan pihak ketiga atau perisian pihak ketiga. Sebarang penyerahan hak atau pemindahan sama ada Terma dan Syarat atau mana-mana hak yang diberikan di bawah ini adalah dilarang sama sekali.
 10. Notis dan Komunikasi
  Apabila anda melawati laman atau menghantar e-mel kepada kami, anda sedang berkomunikasi dengan kami secara elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi daripada kami secara elektronik. Kami akan berkomunikasi dengan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis di Laman. Anda bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang kami sediakan kepada anda secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis.
 11. Kebolehpisahan
  Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat adalah menyalahi undang-undang, tidak sah, atau atas apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dianggap boleh dipisahkan daripada terma ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.
 12. Harta Intelek
  WhiteEastern.com ialah pemilik tunggal atau pemegang lesen yang sah bagi semua hak ke atas laman dan semua maklumat, teks, mesej, ilustrasi, imej, logo, reka bentuk, ikon, gambar, program, muzik, bunyi, klip video, direktori, fail, pangkalan data, penyenaraian atau bahan lain yang tersedia di atau melalui laman (secara kolektif "Kandungan"). Laman dan Kandungan merangkumi rahsia perdagangan dan hak harta intelek yang dilindungi di bawah hak cipta seluruh dunia dan undang-undang lain. Semua hak milik, pemilikan dan harta intelek dalam Laman dan Kandungan hendaklah kekal dengan WhiteEastern.com, ahli gabungannya atau pemberi lesen Kandungan, mengikut mana-mana yang berkenaan. Penyalinan, pengubahsuaian, penggunaan atau penerbitan tanda ini tanpa kebenaran adalah dilarang sama sekali.
 13. Tanda dagangan
  WhiteEastern tidak membenarkan penggunaan, untuk sebarang tujuan (kecuali dan kecuali jika dibenarkan secara nyata) nama dagangan, tanda dagangan, nama perkhidmatan, tanda perkhidmatan, nama produk, tanda produk, URL, alamat tapak web, logo, reka bentuk atau simbolnya oleh mana-mana orang tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.
 14. Tajuk
  Tajuk bagi setiap Terma dan Syarat adalah untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak akan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat. Tajuk sedemikian hendaklah diabaikan dalam tafsiran atau pembinaan mana-mana Terma dan Syarat.
 15. Penafian jaminan
  Pelawat ke Laman Web WhiteEastern dan laman web pihak ketiga lain yang dipautkan ke lamannya hendaklah melawati atau menggunakan laman ini semata-mata atas risiko mereka sendiri. WhiteEastern tidak menjamin bahawa perkhidmatan yang disediakan akan boleh diakses pada setiap masa, tanpa gangguan atau tanpa ralat. Mungkin terdapat kelewatan, peninggalan, gangguan dan ketidaktepatan dalam kandungan, penyebaran berita, maklumat dan bahan lain. WhiteEastern tidak akan bertanggungjawab sama ada untuk ketersediaan atau kandungan laman web pihak ketiga lain yang mungkin dipautkan kepadanya.
  WhiteEastern tidak bertanggungjawab untuk pemadaman mesej e-mel yang disimpan. Walaupun WhiteEastern akan mengambil langkah yang munasabah untuk menghalang pengenalan virus dan unsur pemusnah lain ke Laman Webnya, ia tidak menjamin atau menjamin bahawa tapaknya bebas daripada sebarang unsur yang merosakkan termasuk tetapi tidak terhad kepada virus komputer, penggodam atau sabotaj teknikal lain. WhiteEastern juga tidak menjamin bahawa apa-apa kandungan yang dimuat turun dari lamannya dan tapak pihak ketiga lain yang dipautkan dengannya akan bebas daripada ralat. Laman atau laman pihak ketiga yang dipautkan kepadanya.

 

SILA AMBIL PERHATIAN PENAFIAN PENTING TERHADAP WARANTI BERIKUT:

MAKLUMAT, BAHAN DAN PERKHIDMATAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WHITEEASTERN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GRAFIK, PAUTAN DAN ITEM LAIN, SEDANG DIBERIKAN KEPADA ANDA ATAS ASAS "SEDIA ADA DAN DI MANA ADA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA," TANPA SEBARANG JAMINAN . WHITEEASTERN TIDAK MENJAMIN ATAU MENJAMIN KETEPATAN ATAU KELENGKAPAN MAKLUMAT ATAU BAHAN, DAN MENAFIKAN LIABILITI DENGAN NYATA UNTUK SEBARANG KESILAPAN DAN/ATAU KETINGGALAN DALAM MAKLUMAT DAN BAHAN. SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WHITEEASTERN MENAFIKAN SEMUA PERWAKILAN DAN WARANTI APA-APA JENIS, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN, TERMASUK TANPA HAD WARANTI TERSIRAT, TIDAK MELANGGAR, TIDAK MELANGGAR.

 

Had Liabiliti 
WHITEEASTERN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN, TERMASUK TANPA HAD LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, PAMPASAN, TELADAN ATAU KERUGIAN AKIBAT, KERUGIAN ATAU PERBELANJAAN, TERMASUK KEHILANGAN TANPA KESEPAKATAN , ATAU PROGRAM HILANG ATAU DICURI ATAU DATA LAIN, WALAU CARA CARANYA DAN DI BAWAH MANA-MANA TEORI LIABILITI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN (1) PENGGUNAAN LAMAN SYARIKAT, ATAU KETIDAKPUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN TERSEBUT OLEH MANA-MANA PIHAK; ATAU (2) SEBARANG KEGAGALAN PRESTASI, KESILAPAN, KETINGGALAN, GANGGUAN, KECACATAN, OPERASI TERTANGGUH ATAU PENGHANTARAN; ATAU (3) KEGAGALAN TALIAN ATAU SISTEM ATAU PENGENALAN VIRUS, ATAU SABOTAJ TEKNIKAL LAIN, WALAUPUN WHITEEASTERN, PEKERJA ATAU WAKILNYA, DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ATAU KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.